Θέσεις εργασίας στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Με έναν τεχνίτη υδραυλικό (ΔΕ) και έναν εργάτη πρασίνου (ΥΕ) θα ενισχυθεί για οκτώ μήνες ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Ο υδραυλικός πρέπει να διαθέτει δίπλωμα ΙΕΚ-ΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για τον εργάτη πρασίνου δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο τυπικό προσόν

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Στ. Καραγιώργη 2, Τ.Κ. 141 21 Ηράκλειο Αττικής απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρ. Δυναμικού υπόψη κας Θεοδώρου, κου Βασιλόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132000138).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ