Πρόσληψη μάγειρα στον Δ. Καντάνου-Σελίνου

Με έναν μάγειρα θα ενισχυθεί το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Παιδιού του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, στο πλαίσιο της στελέχωσης του παιδικού σταθμού Πελεκάνου. Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο πρόσληψης.

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 31 Ιουλίου 2016. Απαραίτητο το δίπλωμα ΙΕΚ μαγειρικής τέχνης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ, Τ.Κ. 73001, υπόψιν κου ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2823340312/2823340300).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΑΣ