Πρόσληψη καθηγητή στον Δήμο Περιστερίου

Με έναν καθηγητή σύνθεσης (ΔΕ) θα ενισχυθεί άμεσα ο Δήμος Περιστερίου. Θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας διάρκειας εννέα μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 25 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπάλληλων.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία αυτής (για τους άνδρες υποψήφιους).
  4. Βιογραφικό σημείωμα.
  5. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
  6. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
  7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα και της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Περιστερίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.peristeri.gr.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία πρωτοκόλλου της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34, Περιστέρι Ν.Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 210.57.01.106, 210.57.83.260).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ