Πρόσληψη διανομέα στα ΕΛΤΑ Δράμας

Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο για την πρόσληψη ενός διανομέα (ΔΕ) στα ΕΛΤΑ Δράμας. Ενισχύεται για έξι μήνες το ταχυδρομικό κατάστημα Προσοτσάνης. Οι υποψήφιοι για τη θέση οφείλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας κατηγορίας Α’.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Δράμας, 28ης Οκτωβρίου 5, Τ.Κ. 661 01 – ΔΡΑΜΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 49 / 2015, υπόψη κυρίου Παναγιώτη Παναγιωτίδη. (τηλ. επικοινωνίας: 25210 47957)

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Δράμας, 28ης Οκτωβρίου 5, Δράμα, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 25210 47957 , κ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης ).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφ/κή Δ/νση ΕΛΤΑ Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, στο Κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Προσοτσάνης , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΛΤΑ, ΔΡΑΜΑ, ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ


Αφήστε μια απάντηση