Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού στον Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Με έναν ηλεκτρονικό (ΤΕ) και έναν τεχνίτη ηλεκτρολόγο (ΔΕ) θα ενισχυθεί άμεσα ο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12 – Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κου Αλεξίου Χαρίλαου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313684 – 5 – 6 – 7).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ