Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη-Αιτήσεις έως 5/11

Έως τις 5 Νοεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 14 καθηγητών μουσικής, χορού, Θεάτρου και εικαστικών στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νίκαιας-Ρέντη. Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Θα επιλεγούν: ΤΕ Κλασσικής Κιθάρας 1, ΠΕ Μονωδίας 1, ΠΕ Πιάνου, Μουσικής Δωματίου 1, ΠΕ Βιολιού, Βιόλας 1, ΠΕ Κιθάρας, Μαντολίνου 1, ΠΕ Κιθάρας, Ταμπουρά 1, ΤΕ Πιάνου-Θεωρητικών Μουσικής 1, ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Χορωδίας 1, ΠΕ/ΤΕ Σκηνοθεσίας-Θεατρολογίας 2, ΤΕ/ΔΕ Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής 1, ΠΕ/ΤΕ Ζωγραφικής-Χαρακτικής 1, ΤΕ/ΔΕ Μοντέρνου Χορού 1, ΤΕ, ΔΕ Εισαγωγής στο Χορό, Ζούμπα 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο της ειδικότητας. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
  6. Υπεύθυνη δήλωση
  7. Ειδικά για τις ειδικότητες Καθηγητή/τρια Κιθάρας-Μαντολίνου και Κιθάρας- Ταµπουρά, απαιτείται Αποφοιτήριο Τίτλου Σπουδών για Μαντολίνο ή Ταµπουρά ή Βεβαίωση Σπουδών Έγχορδου Παραδοσιακού Οργάνου από Μουσικό Σχολείο.
  8. Οι Υποψήφιοι που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν σε ακρόαση εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδροµία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσηµους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισµούς, συνεκτιµώντας την εκπαιδευτική παρουσία.

Η προθεσµία υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφεροµένους, θα ξεκινήσει την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης στις τοπικές εφηµερίδες ή την ανάρτηση της στο χώρο ανακοινώσεων της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. Ν.Π.Ι.∆. και στο κατάστηµα του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών.

Τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδότηση στην Γραµµατεία της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. 4 Ν.Π.Ι.∆. τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00). Τηλέφωνα: 2104819007,2104821555.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ