Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στον Δ. Άρτας

Με δέκα μουσικούς θα ενισχυθεί το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Άρτας. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Διευθυντής Ωδείου 1, ΔΕ Μουσικός Φλάουτου 1, ΔΕ Μουσικός Ηλεκτρικής Κιθάρας 1, ΔΕ Μουσικός Μονωδίας-Φωνητικής 1, ΔΕ Μουσικός Μπουζουκιού 1, ΔΕ Μουσικός Κλασσικής Κιθάρας 1, ΔΕ Μουσικός Ακορντεόν 1, ΔΕ Μουσικός Βιολιού 1, ΔΕ Μουσικός Κλαρινέτου 1, ΔΕ Μουσικός Κρουστών 1.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν µια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούµενα προσόντα τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην Γραµµατεία του Ωδείου της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικό Ωδείο Άρτας, Βασιλέως Κων/νου 28 Τ.Κ. 47100 (τηλ. επικοινωνίας: 2681073595 και 2681073592).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, τα ακόλουθα, νοµίµως επικυρωµένα, δικαιολογητικά:

1) Αίτηση

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

4) Σύντοµο βιογραφικό

5) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας στο αντικείµενο

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7) Υπεύθυνη δήλωση του

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης της περίληψης σε τοπική εφηµερίδα και της ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Ωδείου (από 23/10/2015 έως 2/11/2015) τις ώρες 9:00 έως 14:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ, ΑΡΤΑ


Αφήστε μια απάντηση