Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στον Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμενης

Την πρόσληψη τεσσάρων συμβασιούχων προωθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, στο πλαίσιο της υλοποίησης πολιτιστικών προγραμμάτων.

Θα επιλεγεί για οκτώ μήνες προσωπικό των εξής ειδικοτήτων: ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής (παραδοσιακοί χοροί) 2, ΠΕ Επιμορφωτών-Διδασκόντων (εικαστικές τέχνες) 1, ΔΕ Επιμορφωτών-Διδασκόντων (Κλασσικό χορό) 1.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση.
  2. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
  3. Ευκρινή Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  4. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 6. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας επιπλέον Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων συνοδευόμενη από αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί ανάθεσης γονικής μέριμνας.
  6. Για την απόδειξη της ιδιότητας τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας επιπλέον Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική μέριμνα του υποψηφίου ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας συνοδευόμενη από αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί ανάθεσης γονικής μέριμνας.
  7. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία:
  8. Βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. ( για όσους υποψηφίους είναι άνεργοι).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο Διοικητικό Τμήμα, τηλ. επικοινωνίας:2310 556202/ 727210. Σ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες. Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 25/10/2015 έως 03/11/2015 τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή 09.00 π.μ.- 13.00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ