ΕΛΤΑ: 3 προσλήψεις σε Αλμυρό και Βόλο-Υποβολή αιτήσεων έως 2 Νοεμβρίου

Έως τις 2 Νοεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη τριών εποχικών υπαλλήλων σε Αλμυρό και Βόλο. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας έξι μηνών.

Θα επιλεγούν: ΔΕ Διανομέων 1 (Αλμυρός), ΔΕ Διανομέων 1 , ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 1 (Βόλος). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. Σελίδα 5 από 7 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 57/2015, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410- 237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  1. Μονάδα ∆ιανοµής Βόλου, ∆ηµητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 370 00 ΒΟΛΟΣ, Τηλ. 24210-76419. Υπεύθυνος: κ. Γιαννουσάς Κων/νος.
  2. Κεντρικό Κατάστηµα Βόλου, ∆ηµητριάδος & Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ, Τηλ.24210-22750. Υπεύθυνος: κ. Καπάτος Κων/νος.
  3. Κατάστηµα Αλµυρού, Όθρυος 27, 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ. Τηλ. 24220-21278. Υπεύθυνος: κ. Ζαχαράκης Κων/νος.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΒΟΛΟΣ, ΕΛΤΑ, ΑΛΜΥΡΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ


Αφήστε μια απάντηση