ΕΛΤΑ: 3 εποχικές θέσεις σε Λαμία και Μακρακώμη

Με τρεις νέους συμβασιούχους θα ενισχυθούν τα ΕΛΤΑ σε Λαμία και Μακρακώμη για έξι μήνες. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Διανομέων 2 (Διαμετακομιστικό σταθμός Λαμίας), ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 1 (κατάστημα Μακρακώμης).

Οι διανομείς οφείλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας κατηγορίας Α’. Για τον υπάλληλο εσωτερικής εκμετάλλευσης απαιτείται δίπλωμα ΙΕΚ στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν:

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 58/2015, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410- 237381).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  1. Κατάστηµα Μακρακώµης, Πατρόκλου 2, 350 11 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ, Τηλ. 22360-22319 Υπεύθυνος: κ. Μαλισόβας Ιωάννης.
  2. Μονάδα ∆ιανοµής-∆ιαµετακοµιστικός Σταθµός Λαµίας, Παπαποστόλου 61, 350 00 ΛΑΜΙΑ, Τηλ. 22310-22217. Υπεύθυνη: κ. Μαυροειδή Ηλιάνα.
  3. Κεντρικό Κατάστηµα Λαµίας, Καποδιστρίου 36, 351 01 ΛΑΜΙΑ, Τηλ. 22310-22237 Υπεύθυνος: κ. Τσατσαρώνης Γεώργιος

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος των ΕΛΤΑ, στα καταστήµατα των Υπηρεσιακών Λειτουργιών, στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις και στο χώρο ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ήµων Λαµιέων και Μακρακώµης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 58/2015

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΛΑΜΙΑ, ΕΛΤΑ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ