ΔΕΗ: 10 εποχικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο

Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο για την πρόσληψη 10 εποχικών υπαλλήλων στη ΔΕΗ Ηρακλείου. Ενισχύεται με νέο προσωπικό για οκτώ μήνες ο ατμοηλεκτρικό σταθμός Λινοπεραμάτων.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ (Βάρδιας) 4, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 3, ΥΕ Φυλάκων 3.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, Τ.Ο. 1420, Τ.Κ. 711 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ -,ΚΡΗΤΗΣ, υπόψη κυρίας Μπακαλάκου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 – 376 378).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μαλεβιζίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 9 Νοεμβρίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΕΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ


Αφήστε μια απάντηση