Δ. Τοπείρου: Πρόσληψη 4 συμβασιούχων στις κοινωνικές δομές

Στην πρόσληψη 2 ΥΕ βοηθών μαγείρων και 2 ΥΕ καθαριστριών προχωρεί το Νομικό Πρόσωπο «Κοινωνική Προστασία, Φροντίδα και Αλληλεγγύη» του Δήμου Τοπείρου.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ «ΚΟΙΝ ΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΠΦΑ» ∆ΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, Εξοχή, Τ.Κ. 67200 Ξάνθη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο ∆ιεύθυνσης, υπόψη κ. Ηλία Αθανασιάδη (τηλ. επικοινωνίας: 25410-94344).

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΔΑ: Β4ΣΦΟΛΤΧ-ΔΔΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ


Αφήστε μια απάντηση