Δ. Παπάγου-Χολαργού: 19 υπάλληλοι στην υπηρεσία καθαριότητας-Αιτήσεις έως 30/10 (προκήρυξη-αίτηση)

Έως τις 30 Οκτωβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 19 εποχικών υπαλλήλων στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Ενισχύεται για οκτώ μήνες η υπηρεσία καθαριότητας με προσωπικό των εξής ειδικοτήτων: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων με άδειες κατηγοριών Γ΄ και Δ΄ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (Για απορριμματοφόρα και λεωφορεία) 3, ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων με άδεια Γ+Ε κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου  (Για απορριμματοφόρα και υδροφόρα) 2, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 14.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561, Χολαργός, απευθυνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, υπόψιν κας Μπαρδή (τηλ. επικοινωνίας: 2132002852, 2132002871, 2132002857, 2132002869).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Αφήστε μια απάντηση