Δ. Νεάπολης-Συκεών: 36 προσλήψεις στην υπηρεσία καθαριότητας

Με 36 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί για οκτώ μήνες η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων 6, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) 30.

Οι οδηγοί απορριμματοφόρων οφείλουν να διαθέτουν δίπλωμα ΙΕΚ τεχνικών αυτοκινήτων οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου. Για τους εργάτες δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο τυπικό προσόν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 125, 567 28, Νεάπολη Θεσ/νίκης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, Μητρώων & ∆ιαδικασιών Προσωπικού του ∆ήµου, υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-329.538, 2313-329.585, 2313-329.596).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη), τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ