7 θέσεις εργασίας στον Δήμο Πέλλας

Την πρόσληψη επτά νέων συμβασιούχων προωθεί το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Πέλλας, για την στελέχωση των παιδικών σταθμών. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου 2016 με δυνατότητα παράτασης. Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο πρόσληψης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1, ΔΕ Μαγείρων 3, ΥΕ Καθαριότητας 3.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Πέλλας, Κολοκοτρώνη 18, Τ.Κ.58100, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Ιωάννας Πιτιακούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2382022503).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Πέλλας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ