7 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρεθύμνου-Αιτήσεις έως 3/11

Έως τις 3 Νοεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη επτά νέων συμβασιούχων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρεθύμνου. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου 2016 με δυνατότητα παράτασης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-παιδοκόμων 3, ΔΕ Μαγείρων 1, ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας 3.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Καντανολέοντος 10, Τ.Κ. 741 32 ΡΕΘΥΜΝΟ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Κουμνά Βασιλείας και κας Παυλάκη Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 2831020468, εσωτ. 17 και 19 αντίστοιχα).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ