7 προσλήψεις στην αρχαιολογική υπηρεσία Ηρακλείου

Με επτά εποχικού υπαλλήλους θα ενισχυθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Αρχαιολογικές εργασίες στο δρόμο Γάζι-Κρουσώνας». Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας δύο μηνών.

Θα επιλεγούν: ΠΕ Αρχαιολόγων 1, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη µνηµείων) 1, ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων 1, ΔΕ Εργατοτεχνιτών 4.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου στη διεύθυνση Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, Τ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη κ. Νικολίτσας Παναγοπούλου (τηλ. Επικοινωνίας: 2810/288484 – 288394 – 226092) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υπουργείου (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (από 23-10-2015 έως 30-10-2015).  

Περισσότερες πληροφορίες εδώ