6 θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μαραθώνα

Την πρόσληψη έξι νέων συμβασιούχων προωθεί ο Δήμος Μαραθώνα, στο πλαίσιο της στελέχωσης  των βρεφονηπιακών σταθμών. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου 2015 με δυνατότητα παράτασης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2, ΔΕ Μαγείρων 1, ΥΕ Καθαριστών 1.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 196, (Αθλητικό Πολιτιστικό Πάρκο) Δήμου Μαραθώνος, Τ.Κ.19005 Νέα Μάκρη, απευθύνοντάς την στο τμήμα προσωπικού (1ος όροφος), υπόψιν κας Ελένης Χρυσούλα (τηλ. επικοινωνίας:22940 67630).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας  ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΜΑΓΕΙΡΕΣ


Αφήστε μια απάντηση