6 καθηγητές φυσικής αγωγής στον Δήμο Χαϊδαρίου

Την πρόσληψη έξι νέων συμβασιούχων προωθεί άμεσα ο Δήμος Χαϊδαρίου. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως έντεκα μήνες. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής- ειδικότητα Αντισφαίρισης 2, ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής- ειδικότητα Κολύµβηση (µε άδεια Ναυαγοσώστη) 2, ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής- ειδικότητα Παραδοσιακοί χοροί 2.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Χαϊδαρίου, Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.12461, Χαϊδάρι, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ. Α. Βαρυτιµιάδου και κ. Ι. Σερδάρη (τηλ. επικοινωνίας: 2132047305, 2132047306).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ, ΧΑΙΔΑΡΙ