5 οδηγοί με 8μηνες συμβάσεις στον Δ. Πειραιά

Ο χρόνος ανεργίας και η εμπειρία αποτελούν βασικά κριτήρια για την πρόσληψη πέντε οδηγών (άδεια δ’ κατηγορίας) στον Δήμο Πειραιά. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι οδηγοί οφείλουν να διαθέτουν δίπλωμα ΙΕΚ τεχνικών αυτοκινήτων οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ’ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2132022249-50-56), από 26-10- 2015 έως και 04 – 11 – 2015.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ