20 προσλήψεις με οκτάμηνα στο Δήμο Αρριανών (Ροδόπη)

Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο για την πρόσληψη 20 υπαλλήλων στον Δήμο Αρριανών (Ροδόπη). Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1, ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων 1, ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων και Φορτηγών) 2, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ισοπεδωτή γαιών- Γκρεϊντερ) 4, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (εκσκαφέα-φορτωτή jcb) 2, ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας 10.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρριανών Φιλλύρα 693 00 ΣΑΠΕΣ απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψη κας Ιωάννας Ευαγγέλου (τηλ. επικοινωνίας: 25313 52806.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ