2 συμβασιούχοι στον Δ. Μαρκόπουλου-Μεσογαίας

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μαρκόπουλου-Μεσογαίας, στο πλαίσιο της στελέχωσης του κινηματοθέατρου «Άρτεμις». Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 30 Ιουνίου 2016. Θα επιλεγούν: ΔΕ Εισπράκτορας 1, ΥΕ Καθαριστής 1.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ) (Δημαρχείο Μαρκόπουλου), Κεντρική Πλατεία Μαρκόπουλου, Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο, υπόψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22990¬20128).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ