2 προσλήψεις υπαλλήλων στον Δήμο Ρεθύμνου

Την πρόσληψη δύο νέων συμβασιούχων προωθεί για οκτώ μήνες η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρεθύμνου. Θα επιλεγούν: ΤΕ Διοικητικού 1, ΥΕ Καθαριστών 1.

Ο διοικητικός οφείλει να διαθέτει πτυχίο ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων. Για τον καθαριστή δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο τυπικό προσόν.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης, Αρκαδίου 50, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο, υπόψιν του Διευθυντή κ. Γιώργου Γύπαρη (τηλ. επικοινωνίας: 2831040157, 2831040150).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρεθύμνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ