18 προσλήψεις στα καταστήματα των ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη 18 εποχικών υπαλλήλων προωθούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο της στελέχωσης των καταστημάτων του νομού Θεσσαλονίκης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας έξι μηνών (πλήρης απασχόληση).

Θα επιλεγούν: ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 12, ΔΕ Διανομέων 6. Η υπηρεσία θα κατανείμει το προσωπικό της στα Ταχυδρομικά Καταστήματα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν :

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541 06 – Θεσσαλονίκη, για την ανακοίνωση ΣΟΧ 44/2015, υπόψη κυρίου Βασίλη Εμμανουηλίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2310- 589404, 2310-589410).

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541 06 – Θεσσαλονίκη, ώρες υποβολής 08.30 -13.30 (τηλ. επικοινωνίας:, 2310 – 589404, 2310 – 589410, κ. Β. Εμμανουηλίδης).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ