18 προσλήψεις με οκτάμηνα στον Δήμο Πύργου

Την πρόσληψη 18 εποχικών υπαλλήλων προωθεί άμεσα ο Δήμος Πύργου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σάρωθρο) 1, ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 1, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 1, ΔΕ Λιπαντών Οχημάτων 1, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 10

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύργου, Πλ. Σάκη Καράγιωργα, Τ.Κ 27100, Πύργος Ν.Ηλείας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, υπόψη κας Ασημακοπούλου Ζωής (τηλ. επικοινωνίας: 2621362407).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πύργου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΠΥΡΓΟΣ, ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ