12 προσλήψεις σε Ελασσόνα και Τέμπη

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων προωθεί ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και κοινοτήτων του νομού Λάρισας, για την στελέχωση των υπηρεσιών Τεμπών και Λάρισας. Θα επιλεγεί για οκτώ μήνες προσωπικό των εξής ειδικοτήτων: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (προωθητήρων γαιών και φορτωτών) 4, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τσάπας) 1, ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  5,  ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας-Ζυγιστών 1 (Τέμπη), ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας-Ζυγιστών 1 (Ελασσόνα).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ενιαίος Συνδέσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Λάρισας, Καλλιάρχου 17, Τ.Κ 41221, Λάρισα, απευθύνοντάς στο Πρωτόκολλο, υπόψη κας Καρτσαφλέκη Μιχαλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2410289229).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λάρισας στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στα δημοτικά καταστήματα όλων των Δήμων οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν.Λάρισας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ