11 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ναυπλίου-Αιτήσεις έως 6/11

Με 11 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλίου, στο πλαίσιο της στελέχωσης των βρεφονηπιακών σταθμών. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου 2016 με δυνατότητα παράτασης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 4, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων 3, ΔΕ Μαγείρων 1, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.), 25ης Μαρτίου 55, Τ.Κ.21100 Ναύπλιο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, υπόψιν κας Λαπαθιώτη Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2752099216, 2752023513, 2752023352-3).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 6 Νοεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ